REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin usługi Newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi cyklicznego dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „Usługą”) przez Usługodawcę.
 2. Usługodawcą jest Justyna Połeć prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justdeliciousx Justyna Połeć z siedzibą przy ul. Wólczyńska 69b lok.22, 01-931 Warszawa, NIP: 1182178447, REGON: 380918367 (dalej również jako „Usługodawca”).
 3. Zapis do newslettera, a tym samym zawarcie Umowy wymaga:
  • a) posiadania aktywnego adresu e-mail i jego podania w dedykowanym formularzu na stronie www.akademiashakti.pl,
  • b) zaznaczenia zgody na otrzymywanie newslettera,
  • c) zapoznania się i zaakceptowania „Regulaminu Newslettera” dostępnego podczas podawania danych do newslettera i udzielenie zgody na korzystanie z tej usługi.

Nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem urządzenia typu komputer/smartfon/tablet/laptop wyposażonego w standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarką internetową.

Odbiorcą Usługi (dalej jako: „Usługobiorca”) jest użytkownik serwisu www.akademiashakti.pl, za pośrednictwem, którego Usługobiorca zawarł umowę na usługę newsletter, wyrażając zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości drogą mailową, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 2 Przedmiot Usługi

 1. Usługa polega na cyklicznym przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wiadomości zawierających informacje o nowościach, kodach zniżkowych, promocjach, usługach oferowanych przez Usługodawcę w sklepie www.akademiashakti.pl, oraz innych informacji dotyczących Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.
 2. Usługobiorca poprzez zawarcie umowy o świadczenie Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
 3. Rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi po zawarciu pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy o korzystanie z usługi Newsletter.


§ 3 Warunki Usługi

 1. Usługa newsletter jest bezpłatna.
 2. Wiadomości mailowe w ramach Usługi będą wysyłane w sposób nieregularny i zależny od woli Usługodawcy, jak również ze względu na pojawienie się nowych usług, produktów lub informacji z zakresu działalności Usługodawcy.
 3. Korzystać z Usługi może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie www.akademiashakti.pl w dedykowanym formularzu poda swój adres mailowy, a następnie kliknie przycisk – „Zapisz się” lub przycisk o tym znaczeniu. Kliknięcie wskazanego przycisku jest wyraźnym działaniem przyzwalającym na przesyłanie informacji handlowej na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail. Następnie do Usługobiorcy jest przesyłana wiadomość elektroniczna z linkiem do potwierdzenia rejestracji oraz zawierająca Regulamin Newslettera w załączonym do wiadomości pliku. Potwierdzenie rejestracji przez Usługobiorcę stanowi zawarcie pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy o korzystanie z Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Po potwierdzeniu rejestracji następuje uruchomienie Usługi.
 4. Usługobiorca korzystając z Usługi zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania cudzych danych bez zgody osób uprawnionych.
 5. Wiadomości wysyłane w ramach Usługi, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługodawcy stanowi naruszenie prawa.

§ 4 Czas trwania Umowy

Umowa o korzystanie z Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi w każdej chwili poprzez skierowanie do Usługodawcy oświadczenia w tym przedmiocie, co może zrobić poprzez:
a) skorzystanie z linku rezygnacji z Newslettera, dostępnym w każdej przekazywanej od Usługodawcy,
b) skierowaniu oświadczenia o rezygnacji na adres namaste@akademiashakti.pl
c) skierowanie pisemnego oświadczenia o rezygnacji na adres korespondencyjny Usługodawcy

Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi w każdej chwili, po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców na podane przez nich adresy e-mail.

Usługodawca ma prawo do usunięcia ze swojej bazy nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Usługobiorcę.


§ 5 Dane Osobowe

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców przetwarzanych w celu świadczenia Usługi.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją Usługi (w tym informowania o produktach dostępnych w ofercie).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi.
 4. Zasady zachowania prywatności Usługobiorcy oraz ochrony jego danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.akademiashakti.pl w zakładce „Polityka Prywatności”. Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, jakie dane umożliwiające osobistą identyfikację UUsługobiorcy może gromadzić Usługodawca i w jakich celach oraz w jaki sposób z takich informacji może korzystać.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usługi można składać na adres mailowy namaste@akademiashakti.pl lub w formie pisemnej pocztą bezpośrednio na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze. Usługobiorca powinien również wskazać jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie www.akademiashakti.pl wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Usługodawcę nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie wskazanej w zdaniu poprzednim.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych już przez Usługobiorców oraz nie będą pogarszać warunków Usługi. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę podczas rejestracji.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.akademiashakti.pl w zakładce „Regulamin usługi Newsletter” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Usługobiorcy Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 01.01.2023 r.