REGULAMIN SERWISU ORAZ SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.akademiashakti.pl.

Regulamin zawiera informacje m.in.: o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, sposobach dostarczenia produktów i płatności dostępnych w sklepie internetowym, jak również warunki i sposoby świadczenia usług drogą elektroniczną. Zawiera również informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego oraz sposobów i warunków odstąpienia od umowy.

Sklep internetowy https://akademiashakti.pl należy do Justyny Połeć prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Justdeliciousx Justyna Połeć z siedzibą przy ul. Wólczyńskiej 69b lok. 22, 01-931 Warszawa, NIP: 1182178447, REGON: 380918367

Kontakt ze sklepem jest możliwy za pośrednictwem:

§1 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca lub Usługodawca –Justyna Połeć prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justdeliciousx Justyna Połeć z siedzibą przy ul. Wólczyńska 69b lok.22, 01-931 Warszawa, NIP: 1182178447, REGON: 380918367, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu lub korzystająca z innych Usług Sklepu Internetowego.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto – uregulowana w niniejszym Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), w ramach której, po dokonaniu rejestracji lub zakupu w Sklepie Klient uzyskuje dostęp do unikatowego konta w Sklepie stanowiącego indywidualny zbiór zasobów i uprawnień Klienta oraz umożliwiający mu dostęp do zakupionych Produktów Cyfrowych lub Usług Cyfrowych.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Regulamin– niniejszy regulamin dostępny pod adresem www.akademiashakti.pl w stopce strony pod linkiem: „Regulamin”.
 7. Sklep Internetowy lub Sklep– sklep internetowy dostępny pod adresem www.akademiashakti.plza pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów i Usług.
 8. Treść cyfrowa – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, w szczególności zapisane w formacie .PDF, .MP3, .MP.4, .EPUB, .MOBI, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności: e-booki (materiały elektroniczne do pobrania), nagrane kursy, masterclassy lub spotkania online, dokumenty i materiały elektroniczne związane z uczestnictwem w danym kursie lub w grupie w serwisie społecznościowym, dostępne do pobrania lub udostępnione w Koncie Klienta, po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę.
 9. Produkt – wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym produkty, w tym również Treści Cyfrowe , Usługi online oraz Usługi cyfrowe.
 1. Usługa online – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta na odległość (online) w związku z charakterem sprzedawanych Produktów i zgodnie z ich opisem w Sklepie lub odrębną umową indywidualną zawartą między stronami. Do Usług online zalicza się: mentoring indywidualny, kursy online, konsultacje online, masterclassy, mastermindy, indywidualna analiza kosmogramu i inne usługi prowadzone online (live).
 2. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca konsumentowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) Inne formy interakcji przy pomocy takich danych.
 3. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 4. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, dalej jako Kodeks cywilny.
 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, określające jednoznacznie rodzaj, ilość Produktów oraz wszelkie inne informacje dotyczące kupowanego Produktu.
 8. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Płatność– wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.
 10. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet). 

§2 Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.akademiashakti.pl  i jest prowadzony przez Justdeliciousx Justyna Połeć z siedzibą przy ul. Wólczyńska 69b lok.22, 01-931 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 1182178447, REGON: 380918367.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców na prawach konsumenta, korzystających ze Sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną a także zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty (Treści cyfrowe i Usługi online),
  • sposoby złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży, formy dostawy i płatności dostępne w Sklepie Internetowym,
  • zasady i warunki korzystania ze Sklepu,
  • zasady i warunki publikowania opinii w Sklepie,
  • prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów,
  • procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy zawartej na odległość,
  • informacje dotyczące rezygnacji z Usług online.
 4. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców na prawach konsumenta, korzystających ze Sklepu, składających Zamówienie lub zawierających ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, umowę na dostarczenie Treści cyfrowych lub świadczenie Usług online.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu przez Klienta i dokonywania sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Usługodawca nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen do konkretnych konsumentów lub konkretnych kategorii konsumentów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie zachowań konsumentów.

§3 Rodzaje Usług Online i warunki rezygnacji z Usług online

 1. Sprzedawca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej świadczy Usługi online na odległość tj. przez podaną platformę internetową lub za pośrednictwem Konta (w zależności od opisu Usługi online), które prezentuje w Sklepie i do których dostęp i możliwość skorzystania sprzedaje za jego pośrednictwem, a w szczególności do Usług online zalicza się:
  • Kurs, masterclass, spotkanie lub inne wydarzenie online na żywo – Usługa online polegająca na przeprowadzeniu przez Sprzedawcę kursu, spotkania, masterclass lub innego wydarzenia online tj. za pośrednictwem podanej platformy w Internecie oraz umożliwienia Klientowi odtworzenia (przez określony czas) nagrania z tego wydarzenia za pośrednictwem Konta. Dokładny opis usługi, czas trwania kursu, masterclass, spotkania lub innego wydarzenia jest każdorazowo określony w opisie zamieszczonym w Sklepie. Na dane wydarzenie online mogą składać się między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe. Do uzyskania dostępu i zakupu tej Usługi online konieczne jest jej wcześniejsze opłacenie oraz posiadanie Konta,
  • Mentoring grupowy (master mind) lub indywidualny (1:1) – Usługa online, której dokładny opis, zakres tematyczny, czas trwania mentoringu jest określony w opisie zamieszczonym w Sklepie. Na mentoring mogą składać się między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe (o ile opis Usługi online tak stanowi). Do zakupu mentoringu konieczne jest jego opłacenie. W przypadku mentoringu indywidualnego (1:1), konieczne jest również ustalenie indywidualnych terminów spotkań i tematyki. Jeżeli opis Produktu tak stanowi, może być konieczne zawarcie dodatkowej umowy na usługi mentoringowe (wówczas Sprzedawca i Klient są związani zapisami niniejszego Regulaminu i zawartej umowy). W przypadku braku zawarcia Umowy, wiążący dla Klienta i Sprzedawcy jest tylko niniejszy Regulamin, opis Usługi online oraz ustalenia indywidualne dokonane z Usługodawcą,
  • Dostęp do określonej grupy w mediach społecznościowych lub komunikatora (np. Voxer,  Facebook) – Usługa online z wykorzystaniem grupy na jednej z platform społecznościowych. Dokładny opis usługi, czas trwania, tematyka, platforma, na której została utworzona grupa (np. Facebook, Voxer lub WhatsApp) oraz założenia usługi są określone w opisie zamieszczonym w Sklepie. W grupie lub komunikatorze będą publikowane między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe. Do zakupu dostępu konieczne jest jego wcześniejsze opłacenie oraz posiadanie konta na danej platformie społecznościowej lub komunikatorze,
  • Indywidualna analiza kosmogramu – Usługa online polegająca na przeprowadzeniu jednogodzinnego spotkania online, przez wykwalifikowaną osobę wybraną przez Klienta podczas składania Zamówienia, w celu przeprowadzenia analizy z interpretacją kosmogramu Klienta. Po zakończonym spotkaniu Klient otrzymuje również nagranie ze spotkania, które zostaje umieszczone w Koncie Klienta. Dokładny opis usługi kosmogram, dostępne terminy i osoby, które mogą wykonać Usługę, platforma, za pośrednictwem której zostanie przeprowadzone spotkanie online (np. Zoom) oraz założenia usługi są określone w opisie zamieszczonym w Sklepie. Do zakupu i zarezerwowania terminu spotkania konieczne jest jego wcześniejsze opłacenie oraz posiadanie konta lub dostępu do platformy, za pośrednictwem której usługa zostanie przeprowadzona. Do przeprowadzenia analizy niezbędna jest znajomość przez Klienta jego dokładnej daty urodzenia (dnia, godziny i minuty urodzenia),
  • Inne Usługi online opisane w Sklepie.
 2. Szczegóły dotyczące konkretnej Usługi online podane są w jej opisie w Sklepie, niniejszym Regulaminie oraz w umowie (o ile została zawarta między Sprzedawcą a Klientem) i wszystkie te zapisy są wiążące dla Klienta.
 3. Klient może zrezygnować z Usługi online opisanej w §3 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. d powyżej, pod warunkiem, że Usługa online nie została zrealizowana. Klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za tę Usługę online w wysokości proporcjonalnej do jej wykonania np. proporcjonalnie do czasu jej trwania, proporcjonalnie do stopnia jej wykonania, zwrócenia pełnej wartości dostarczonych Treści cyfrowych, ilości przeprowadzonych spotkań, koszt podjętych działań (np. przygotowania analizy kosmogramu, przygotowania materiałów) itp. Klient może zostać również zobowiązany do naprawienia szkody, którą Usługodawca poniósł na skutek nieuzasadnionego wypowiedzenia (np. utrata dochodu Sprzedawcy z uwagi na brak możliwości przyjęcia innych klientów w terminie, który był zarezerwowany dla Klienta rezygnującego poprzez zapłatę 50% ceny za okres pozostały do zakończenia Usługi online).
 4. Rezygnacja z Usługi online wymienionej w §3 ust. 1 lit. b Regulaminu (mentoring grupowy (mastermind) lub indywidualny (1:1)), jest możliwa na warunkach uregulowanych w indywidualnej Umowie zawartej między Klientem a Usługodawcą. W przypadku, gdy umowa między Usługodawcą a Klientem nie zostanie zawarta, zastosowanie co do możliwości rezygnacji ma §3 ust. 3 powyżej (tj. zwrot wynagrodzenia należnego Usługodawcy w wysokości proporcjonalnej do wykonania Usługi online i zwrot pełnej wartości Treści cyfrowych otrzymanych w ramach Usługi online).

§4 Rodzaje Treści cyfrowych dostępnych w Sklepie

 1. Sprzedawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i za pośrednictwem Sklepu sprzedaje Treści Cyfrowe, a w szczególności:
  • e-booki,
  • nagrane kursy, masterclassy, warsztaty lub inne wydarzenia online,
  • dokumenty i materiały elektroniczne związane z uczestnictwem w danym kursie, mentoringu, wydarzeniu online, wyzwaniu, masterclass lub w grupie w serwisie społecznościowym albo komunikatorze,
  • nagrane programy mentoringowe,
  • nagrana indywidualna analiza kosmogramu dostarczona Klientowi po wykonaniu Usługi online (indywidualnej analizy kosmogramu),
  • inne Treści cyfrowe opisane w Sklepie, z których korzystanie zostało uregulowane poniżej, w §14 Regulaminu.
 2. Treści cyfrowe mają postać elektroniczną, w szczególności mogą być zapisane np. w formacie: .PDF, .EPUB, .MP3, .MOBI i nie są zapisane na żadnym nośniku materialnym. Informacje o formacie danej Treści Cyfrowej są każdorazowo umieszczone w opisie Produktu.
 3. Odstąpienie od umowy na dostarczenie Treści cyfrowych lub rezygnacja z zawartej umowy nie będzie możliwa po dostarczeniu zamówionych Treści cyfrowych, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane w §17 ust. 4 Regulaminu.

§5 Roczny Pakiet „Królestwo”

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia wykupienie dostępu do Pakietu Treści Cyfrowych pod nazwą „Królestwo”.
 2. W ramach Pakietu „Królestwo” Klient otrzymuje dostęp przez 365 dni od dokonania zakupu do Treści Cyfrowych udostępnionych w Koncie, jak również:
  • min. 8 kursów stworzonych przez Usługodawcę w ciągu roku z zakresu: prowadzenia biznesu, astrologii, kobiecości, pewności siebie;
  • co miesiąc nowy masterclass stworzony przez Usługodawcę;
  • dostęp do Biblioteki Bogini,
  • kursu 30 tysięcy na miesiąc o wartości 3888 zł,
  • kursu Stwórz Genialny Kurs o wartości 888 zł,
  • kurs Przebudzenie Bogini o wartości 2222 zł.
 3. Celem Pakietu „Królestwo” jest dostarczenie Klientowi Treści cyfrowych lub umożliwienie udziału we wskazanych Usługach online (masterclass) w promocyjnych cenach tj. niższych niż, gdyby Klient miał oddzielnie kupować wszystkie Treści cyfrowe lub Usługi online udostępnione w ramach Pakietu.
 4. Pakiet „Królestwo” nie obejmuje produktów z zakresu: kursów certyfikujących, mentoringu grupowego, mentoringu indywidualnego, usługi indywidualnej analizy kosmogramu oraz mastermindów, jak również innych Usług online lub Treści cyfrowych, które zostaną oznaczone w opisie Produktu jako niedostępne w ramach tego Pakietu.
 5. Cena Pakietu „Królestwo” jest opłatą za całość tego produktu. Sprzedaż nie może być podzielona na części lub wybrane Treści cyfrowe albo Usługi online lub Usługi Cyfrowe. Klient otrzymuje dostęp za pośrednictwem konta do Treści cyfrowych oraz w okresie trwania członkostwa będzie uzyskiwał dostęp do nowopowstałych treści, które nie będą podlegały wyłączeniom.
 6. Zakup Pakietu „Królestwo” jest możliwy w opcji jednorazowej pełnej opłaty lub płatności ratalnej, zgodnie z zapisami §13 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku uchybienia płatnościom lub odmowie spłaty zaległych rat za Pakiet „Królestwo”, które upoważniały Klienta do dostępu do Treści cyfrowych w cenie promocyjnej (tj.: dużo niższej niż wartość rynkowa Treści cyfrowych lub Usług online wchodzących w skład Pakietu „Królestwo”), Sprzedawca będzie uprawniony do dochodzenia zapłaty pełnej ceny za wszystkie Treści cyfrowe, Usługi online i Usługi cyfrowe (tj. ceny rynkowej podanej przy każdym Produkcie w pełnej wysokości), do których Klient miał dostęp w ramach Pakietu „Królestwo”.
 8. Odstąpienie od Pakietu „Królestwo” nie będzie możliwe po uzyskaniu przez Klienta dostępu do Pakietu „Królestwo” w Koncie, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane w §17 ust. 4 Regulaminu.
 9. Rezygnacja z Pakietu „Królestwo” jest możliwa, pod warunkiem zapłaty przez Klienta wartości rynkowej Treści cyfrowych lub Usług online wchodzących w skład Pakietu „Królestwo”, do których Klient otrzymał dostęp w Koncie.
 10. Roczny Pakiet „Królestwo” nie ma charakteru subskrypcji.
 11. Pozostałe postanowienia Regulaminu mają zastosowanie również do Pakietu „Królestwo”.

§6 Klub Soczysty Biznes

 1. Klub Soczysty Biznes jest jedyną Usługą online o charakterze subskrypcyjnym w Sklepie.
 2. Subskrypcja (miesięczne członkostwo w Klubie Soczysty Biznes) jest płatna.
 3. Warunki subskrypcji są opisane w niniejszym paragrafie Regulaminu oraz w opisie tej Usługi online w Sklepie internetowym.
 4. Klub Soczysty Biznes stanowi płatną, miesięczną subskrypcję – Usługę online, umożliwiającą Klientowi uzyskanie dostępu do:
  • Treści cyfrowych (masterclassów lub nagrań), których lista została wymieniona w opisie tej Usługi online,
  • co miesiąc nowego materiału na platformie – na żywo lub jako nagranie,
  • minimum 3 (trzech) astrologicznych materiałów ze wskazówkami biznesowymi w danym miesiącu,
  • Treści cyfrowej – kursu „30 tysięcy na miesiąc!” (wartość 3.888 zł),
  • osobnego czatu na rozmowy między sobą dla uczestniczek Klubu Soczysty Biznes,
  • możliwości zostawienia pytań, z których na wybrane Usługodawca będzie odpowiadać, przy czym Usługodawca zastrzega, że Klient nie może rościć sobie udzielenia odpowiedzi na jego pytania i jest to wyłącznie decyzja Usługodawcy oparta o zakres pytania, cel odpowiedzi i jego związek z obecnym tematem miesiąca bądź ogólną zasadnością przedstawienia pytania i odpowiedzi pozostałych uczestniczkom Klubu Soczysty Biznes,
  • zniżek na wskazane przez Sprzedawcę Produkty o wartości jednorazowej miesięcznej opłaty za subskrypcję, zgodnie z opisem ust. 7 niniejszego paragrafu,
  • dodatkowych, bonusowych Treści cyfrowych udostępnianych przez Usługodawcę w zamian za długotrwałe uczestnictwo w Klubie Soczysty Biznes, zgodnie z opisem ust. 8 niniejszego paragrafu,
  • innych Usług online, o ile opis Produktu – Klubu Soczysty Biznes – będzie tak stanowił,
  • w miesięcznym okresie subskrypcyjnym (rozliczeniowym).
 5. Treści cyfrowe (masterclassy lub nagrania), wymienione w §6 ust. 4 lit a Regulaminu, zostaną dostarczone Klientowi na czas trwania jego członkostwa w Klubie Soczysty Biznes, niezwłocznie od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności za subskrypcję i będą dostępne w Koncie Klienta do momentu zakończenia subskrypcji. Po jej zakończeniu Klient traci dostęp do wszelkich Treści cyfrowych, Usług online, zniżek i bonusowych Treści cyfrowych w zamian za osiągnięty LEVEL, udostępnionych w ramach subskrypcji i Klient nie może żądać przywrócenia do nich dostępu.
 6. Materiały na platformie, wymienione w §6 ust. 4 lit. b i lit. c. Regulaminu, będą dostarczane przez Usługodawcę w częstotliwości, ilości, terminach i długości oraz o tematyce według uznania Usługodawcy, co wynika z charakteru niniejszej Usługi online. Klient utraci dostęp do materiałów po zakończeniu subskrypcji i Klient nie może żądać przywrócenia do nich dostępu.
 7. Informacje o zniżkach na Produkty, wspomniane w §6 ust. 4 lit. d. Regulaminu, będą przekazywane aktywnym uczestniczkom Klubu Soczysty Biznes przez Sprzedawcę w komunikatorze oraz bieżącej korespondencji mailowej i stosuje się do nich następujące zasady:
  • zniżkami objęte są co do zasady kursy, trwające w określonym czasie, których edycja została ogłoszona w czasie aktywnej subskrypcji Klientki (np. kurs Bogini Biznesu, Biznes Mentor, Astro Coach i in.),
  • zniżką może zostać objęty Pakiet „Królestwo”. Wówczas w opcji opłaty jednorazowej zostanie ona obniżona o wartość zniżki, a w przypadku płatności ratalnej za Królestwo – cena Pakietu „Królestwo” zostanie obniżona poprzez zsumowanie kwoty wszystkich rat w ilości wybranej przez Klienta, następnie od sumy rat zostanie odjęta zniżka i pozostała kwota zostanie rozłożona na raty w ilości wybranej przez Klienta. Obniżenie opłaty za Pakiet „Królestwo” jest jednorazowe tj.: zniżka jest naliczana wyłącznie w chwili zakupu Pakietu „Królestwo”. Z uwagi na to, że Klub Soczysty Biznes wchodzi w skład Pakietu „Królestwo”, płatności subskrypcyjne za Klub Soczysty Biznes zostaną wstrzymane przez Sprzedawcę od kolejnego okresu rozliczeniowego i dostęp Klienta do Klubu Soczysty Biznes będzie odbywał się w ramach płatności za Pakiet „Królestwo” a nie w ramach subskrypcji. Zapisy §5 stosuje się odpowiednio,
  • zniżkami nie są objęte masterclassy, hipnozy lub inne Produkty, które mają charakter „jednorazowy” tj. są przeprowadzone podczas jednego spotkania lub które zostały już przeprowadzone i są sprzedawane w postaci nagrań (chyba, że Sprzedawca postanowi inaczej),
  • wartość zniżki jest tożsama z wysokością miesięcznej opłaty subskrypcyjnej za członkostwo w Klubie Soczysty Biznes i może być wykorzystana poprzez obniżenie ceny kursu lub innego Produktu o tę wartość,
  • zniżki nie sumują się tj. Klientka może skorzystać ze zniżki na kurs lub inny Produkt objęty promocją w wysokości jednej miesięcznej opłaty za subskrypcję Klubu Soczysty Biznes. Klientka nie może zsumować miesięcznych płatności, których dotychczas dokonała za Klub Soczysty Biznes, ponieważ zniżka ma wartość jednej miesięcznej opłaty za subskrypcję i dokonane opłaty nie sumują się i nie stanowią o wartości zniżki,
  • Klient może skorzystać ze zniżki tylko raz w danym miesiącu (okresie rozliczeniowym subskrypcji).
  • zniżki są stosowane tylko wobec Produktów wprost wskazanych przez Sprzedawcę w komunikatorze i korespondencji mailowej kierowanej do aktywnych uczestniczek Klubu Soczysty Biznes. Klient może wybrać tylko Produkt z tych, które zostały wskazane przez Sprzedawcę jako podlegające zniżce dla aktywnych uczestniczek Klubu Soczysty Biznes,
  • po rezygnacji z subskrypcji Klient ma dostęp do Produktu kupionego z wykorzystaniem zniżki na zasadach podanych w opisie tego Produktu,
  • rezygnacja z subskrypcji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty pozostałych rat za Produkt kupiony z zastosowaniem zniżki, ponieważ Klub Soczysty Biznes i zakup innego Produktu nie stanowią transakcji powiązanych, ale odrębne umowy i Klient ma obowiązek zapłaty kwoty za Produkt obniżonej o kwotę zniżki,
   • chyba, że Sprzedawca ustanowi dodatkowe lub inne zasady naliczania zniżki dla aktywnych uczestniczek Klubu Soczysty Biznes w opisie Produktu, bieżącej korespondencji mailowej lub wiadomościach w komunikatorze, kierowanych do aktywnych uczestniczek Klubu Soczysty Biznes. Klient może uzyskać dodatkowe informacje o zniżce poprzez podjęcie kontaktu mailowego na adres namaste@akademiashakti.pl
 8. W zamian za wielomiesięczne, nieprzerwane uczestnictwo w Klubie Soczysty Biznes, Usługodawca będzie udostępniać Klientom dodatkowe, bonusowe Treści cyfrowe. W celu naliczania ilości nieprzerwanych miesięcy członkostwa, Usługodawca wprowadził miarę w postaci 1 miesiąc = 1 LEVEL. Informacje dotyczące bonusowych Treści cyfrowych udostępnionych Klientom, które są długotrwałymi członkiniami Klubu Soczysty Biznes i poziom LEVELu do osiągnięcia, aby je otrzymać, będą przekazywane aktywnym uczestniczkom Klubu Soczysty Biznes przez Sprzedawcę w opisie tej Usługi online oraz w bieżącej komunikacji (mailowej i za pośrednictwem komunikatora), z zastosowaniem poniższych zasad:
  • naliczany jest tylko nieprzerwany okres członkostwa. W przypadku nieopłacenia miesięcznej subskrypcji Klubu Soczysty Biznes lub opóźnienia w zapłacie – LEVEL (okres nieprzerwanego członkostwa) ulega wyzerowaniu,
  • dodatkowe Treści cyfrowe lub zniżki będą odblokowywane zgodnie z poniższym systemem naliczania i okresem nieprzerwanego członkostwa:
   • LEVEL 4 (nieprzerwany 4-miesięczny okres członkostwa w Klubie Soczysty Biznes) – otrzymanie przez Klientkę Treści cyfrowej: „Audyt Biznesu” o wartości 666 zł,
   • LEVEL 5 (nieprzerwany 5-miesięczny okres członkostwa w Klubie Soczysty Biznes) – otrzymanie przez Klientkę Treści cyfrowej: „Stwórz genialny kurs” o wartości rynkowej 888 zł,
   • LEVEL 8 (nieprzerwany 8-miesięczny okres członkostwa w Klubie Soczysty Biznes) – otrzymanie przez Klientkę Treści cyfrowej: „Bogactwo dla Liderek” o wartości rynkowej 2.222 zł,
   • LEVEL 12 (nieprzerwany 12-miesięczny okres członkostwa w Klubie Soczysty Biznes) – otrzymanie przez Klientkę jednorazowej zniżki w wysokości 4.000 zł (cztery tysiące złotych) na Roczny Pakiet Królestwo lub stałej zniżki -50% (minus pięćdziesiąt procent) na subskrypcję Klub Soczysty Biznes. Zniżka wygasa z momentem zakończenia subskrypcji i ponowne opłacenie subskrypcji nie spowoduje jej naliczenia, z uwagi na wyzerowanie LEVELu.
  • LEVEL (nieprzerwany okres członkostwa) nalicza się automatycznie i jest widoczny w Koncie Klienta,
  • Wszystkie bonusowe Treści cyfrowe za osiągnięty LEVEL (nieprzerwany okres członkostwa w Klubie Soczysty Biznes) są przyznawane Klientowi przez Sprzedawcę po osiągnięciu określonego LEVELu i wyłącznie na czas aktywnego członkostwa w Klubie Soczysty Biznes. Po zakończeniu członkostwa – Klient utraci dostęp do bonusowych Treści cyfrowych i zniżek przyznanych mu za osiągnięty LEVEL i nie może domagać się udostępnienia mu jakichkolwiek Treści cyfrowych lub zniżek po rezygnacji z członkostwa w Klubie Soczysty Biznes.
 9. Wymieniony w §6 ust. 4 zakres usług dostarczanych w ramach członkostwa w subskrypcyjnej społeczności Klubu Soczysty Biznes będzie związany co miesiąc z innym tematem dotyczącym prowadzenia biznesu.
 10. Tematyka jest ustalana przez Usługodawcę z góry na dany miesiąc, zgodnie z jego uznaniem i ewentualnymi konsultacjami z członkami Klubu Soczysty Biznes. Przykładowo tematyka może dotyczyć strategii, mindsetu, energetyki do prowadzenia soczystego biznesu oraz analizy astrologicznych wydarzeń lub in.
 11. Klient będący członkiem Soczystego Biznesu nie może narzucić Usługodawcy tematyki, sposobu, narzędzi świadczenia tej Usługi online, ponieważ to Usługodawca decyduje o tym zakresie, mając na uwadze potrzeby i dobro wszystkich uczestników Klubu Soczysty Biznes.
 12. Szczegółowe warunki subskrypcji wybierane są przez Klienta w procesie zakupowym.
 13. Sprzedawca oferuje subskrypcję w formie umowy na czas nieoznaczony, czyli odnawianą co miesiąc do momentu zrezygnowania z niej przez Klienta.
 14. Umowa na czas nieoznaczony umożliwia Klientowi otrzymywanie Treści cyfrowych i korzystania z Usług online wymienionych w §6 ust. 4 powyżej przez nieprzerwany okres, pod warunkiem dokonywania opłat.
 15. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi online – Klub Soczysty Biznes jest wybranie przez Klienta tej Usługi online, złożenie Zamówienia zgodnie z Regulaminem oraz zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy na dostarczanie Treści Cyfrowych i świadczenia usług w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Cennik subskrypcji jest umieszczony w Sklepie, w opisie Subskrypcji.
 16. Okres rozliczeniowy należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej płatności za tę Usługę online – Klub Soczysty Biznes.
 17. Złożenie zamówienia na Usługę online – Klub Soczysty Biznes wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty za zamówioną usługę. Po wyborze sposobu płatności za zamawianą Usługę online – Klub Soczysty Biznes, Klient zostaje przekierowany do serwisu rozliczeniowego operatora płatności podanego w procesie Zamówienia w celu dokonania płatności.
 18. Płatność za Usługę online – Klub Soczysty Biznes odbywa się w drodze cyklicznych płatności poprzez obciążanie karty płatniczej Klienta podanej w procesie płatności. Płatności pobierane są automatycznie (autoodnawialna płatność), wraz z rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego.
 19. Klient po zawarciu umowy na dostarczanie Usługi online – Klub Soczysty Biznes otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia przesłane na podany przez niego adres e-mailowy, a także potwierdzenie wyrażenia przez niego zgody na wykonanie tej Usługi online w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 20. Zamawiając Usługę online – Klub Soczysty Biznes i dokonując płatności za tę usługę, Klient wyraża zgodę na pobranie przez Sprzedawcę opłaty za bieżący okresy rozliczeniowy i na automatyczne pobieranie opłaty za kolejne okresy rozliczeniowe w wysokości wskazanej w złożonym Zamówieniu.
 21. Klient może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zrezygnować z Usługi online – Klub Soczysty Biznes poprzez jej anulowanie w Koncie Klienta albo odpięcie lub anulowanie miesięcznej płatności w Koncie Klienta lub w swoim banku.
 22. Rezygnacja z Usługi online – Klub Soczysty Biznes powinna zostać złożona nie później niż 24 godziny przed wygaśnięciem danego okresu rozliczeniowego. W przeciwnym razie płatność za kolejny okres rozliczeniowy zostanie pobrana i nie będzie możliwości rezygnacji za opłacony okres rozliczeniowy.
 23. Umowa ulega rozwiązaniu dopiero z końcem okresu rozliczeniowego, za który została dokonana ostatnia płatność a z momentem rozwiązania Klient nie będzie otrzymywał nowych Treści Cyfrowych oraz utraci dostęp do wszystkich nabytych Usług online i Treści cyfrowych wymienionych w §6 ust. 4 Regulaminu, jak również osiągnięty przez niego LEVEL zostanie wyzerowany i Klient utraci dostęp do wszystkich bonusowych Treści cyfrowych lub zniżek nabytych w związku z osiągniętym LEVELem (okresem nieprzerwanego członkostwa), opisanych w §6 ust. 8 Regulaminu. Przed upływem tego okresu Klient może cofnąć decyzję poprzez wejście do panelu Konta Klienta i włączenie opcji płatności autoodnawialnej lub ponowne aktywowanie subskrypcji i opłacenie jej na kolejne okresy rozliczeniowe.
 24. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za już opłacone okresy rozliczeniowe.
 25. Po wygaśnięciu umowy Klient, aby uzyskać ponowienie dostęp do usługi subskrypcyjnej, która została zakończona na skutek rezygnacji Klienta, będzie musiał przejść ponownie proces zakupu Usługi online – Klub Soczysty Biznes, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.
 26. Po ponownym zakupie dostępu do Klubu Soczysty Biznes (zgodnie z ust. 25 powyżej), okres naliczania członkostwa rozpoczyna się ponownie od LEVELu 1 (pierwszego) i poprzednie okresy nie podlegają żadnemu przywróceniu lub naliczeniu w Koncie Klienta.
 27. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny (brak środków, odmowa z banku etc.) nie uda się obciążyć Klienta opłatą, usługa subskrypcji będzie dezaktywowana i Klient utraci dostęp do Treści cyfrowych, Usług online, zniżek oraz utraci osiągnięty LEVEL i utraci dostęp do bonusowych Treści cyfrowych przyznanych mu za osiągnięty LEVEL (zgodnie z §6 ust. 23 Regulaminu), o czym Klient zostanie poinformowany mailowo oraz w Koncie Klienta z chwilą dezaktywacji Usługi online – Klub Soczysty Biznes.

§7 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną i Usługi Cyfrowe, w postaci m.in.:
  • prowadzenia sklepu internetowego,
  • umożliwienia Klientowi złożenia Zamówienia,
  • prowadzenia platformy kursowej w ramach Konta, w której będą publikowane linki do spotkań, Usług online prowadzonych na żywo, a następnie linki do nagrań z tych Usług online (o ile opis Usługi online tak stanowił),
  • prowadzenia i umożliwienia Klientom dostępu do Konta  i zakupionych Produktów,
  • umożliwienie klientowi przeglądania historii zamówień w Koncie,
  • umożliwienie zapisu i wysyłka bezpłatnego newslettera.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, podczas składania Zamówienia w Sklepie, Klient może dodatkowo zapisać się do newslettera, w celu otrzymywania od Sklepu na swój adres mailowy informacji m.in. o nowościach i promocjach w Sklepie. Zapis do newslettera wymaga:
  • posiadania aktywnego adresu e-mail i jego podania podczas składania Zamówienia,
  • zaznaczenia zgody na otrzymywanie newslettera,
  • zapoznania się i zaakceptowania „Regulaminu Newslettera” dostępnego podczas podawania danych do newslettera i udzielenie zgody na korzystanie z tej usługi.
 3. Z chwilą zapisania się do newslettera, między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest umowa o przesyłanie treści cyfrowych (newslettera), zgodnie z „Regulaminem Newslettera”, dostępnym na stronie Sklepu.
 4. Klient, który zapisał się do newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania w każdej chwili, poprzez kliknięcie w służący do tego link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera – co będzie stanowiło natychmiastowe rozwiązanie „umowy na dostarczanie newslettera” łączącej Klienta i Usługodawcę.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu i platformy kursowej. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu lub platformy kursowej.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu i jego funkcjonalności, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Z uwagi na ważne przyczyny, w szczególności: konieczność ulepszania i czuwania nad poprawnym i bezpiecznym działaniem Sklepu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Sklepu w celu jego rozbudowy, konserwacji bądź aktualizacji, o czym Użytkownik będzie informowany drogą mailową lub na stronie internetowej Sklepu.
 8. Jeżeli Sprzedawca podejmie decyzję o zakończeniu świadczenia usług, zakończeniu sprzedaży Produktów poprzez zamknięcie części lub całości Sklepu, wówczas poinformuje Klientów o tym poprzez opublikowanie na stronach Sklepu odpowiedniej informacji i wysłanie wiadomości mailowych. W sytuacji, jeżeli Klient ma aktywny Produkt lub Treści Cyfrowe w Koncie Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić możliwość pobrania ww. Treści Cyfrowych lub Produktu przez okres 1 (jednego) miesiąca od otrzymania przez Klienta maila z informacją o możliwości pobrania albo Sprzedawca zapewni narzędzie zastępcze z dostępem do nich przez czas określony w Umowie Sprzedaży, o czym również poinformuje Klienta mailowo.

§8 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient może korzystać ze Sklepu wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 2. W ramach korzystania ze Sklepu, jak również w ramach korzystania przez Klienta ze sposobów komunikacji zaproponowanych Klientowi przez Sprzedawcę (np. poprzez utworzone i udostępnione Klientowi grupy na platformie społecznościowej lub komunikatorze w ramach zakupionego Produktu), zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zabrania się:
  • dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularza Zamówienia i wiadomości prywatnych,
  • rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu lub grup w mediach społecznościowych i komunikatorach, niezamówionej informacji handlowej,
  • korzystania z udostępnionej przez Sprzedawcę w ramach zakupionego przez Klienta Produktu grupy na platformie społecznościowej lub grupy w komunikatorze w sposób niezgodny z Regulaminem, regulaminem danej platformy społecznościowej, komunikatora oraz obowiązującymi przepisami prawa,
  • korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa,
  • korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu lub na grupie na platformie społecznościowej lub grupie w komunikatorze, (która została udostępniona Klientowi w ramach zakupionego Produktu) do innych celów niż osobistego użytku.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Klient poniósł w związku z zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu.
 4. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.
 5. Zakazane jest korzystanie z funkcjonalności Sklepu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 6. Zakazane jest dostarczanie jakichkolwiek danych bądź treści o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Wszelkie podane przez Klienta dane podczas korzystania z Usług lub Sklepu muszą być zgodne z prawdą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą.

§9 Konto Użytkownika

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Klienta. Przy czym zakup niektórych Produktów może wiązać się z koniecznością założenia Konta w celu korzystania z zakupionych Produktów.
 2. Konto daje Klientowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii Zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie, dostęp do Kursów, dostęp do zakupionych Produktów lub Usług, dostęp do uzyskanych certyfikatów, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Klienta.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Z chwilą założenia Konta, Usługodawca wysyła do Klienta na podany w formularzu adres mailowy wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta wraz z załączonym Regulaminem Serwisu.
 6. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 7. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: namaste@akademiashakti.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie jego prowadzenia.
 8. W niektórych przypadkach, usunięcie Konta może wiązać się z utrata dostępu go zakupionych Produktów.
 9. Usunięcie Konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych Zamówieniach z wykorzystaniem Konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu lub przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Klient sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.

§10 Wymagania techniczne

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu Internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz korzystanie z niego przez innych Klientów.
 2. Do skorzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz funkcjonalności Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty lub Usługi potrzebne są:
  • dostęp do Internetu;
  • odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies oraz obsługę javascript – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
  • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 3. Warunkiem skorzystania z Usług cyfrowych lub Produktów (w szczególności e-booków, kursów online i materiałów elektronicznych):
  • w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie np.: .PDF, .EPUB, .MP3, .MP4, .MOBI – posiadanie programu obsługującego takie pliki oraz umiejętność korzystania z tych programów,
  • w przypadku, gdy e-book lub materiał elektroniczny zawiera także pliki MP4 lub MP3 – posiadanie programu odtwarzającego te formaty, oraz umiejętność korzystania z tych programów;
  • w przypadku, gdy Treść Cyfrowa jest dostępna w Koncie – posiadanie Konta Użytkownika oraz dostęp do połączenia internetowego oraz spełnienie wymagań technicznych wymienionych w niniejszym Regulaminie.
  • w przypadku, gdy Treść Cyfrowa jest dostarczana lub Usługa online jest świadczona przez wskazany przez Sprzedawcę komunikator, grupę w mediach społecznościowych – posiadanie konta w komunikatorze lub mediach społecznościowych, dostęp do połączenia internetowego oraz spełnienie wymagań technicznych wymienionych w regulaminie danej platformy.
 4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Klienta do przedstawionych w Regulaminie wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.
 5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w treści Polityki Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
 8. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
 9. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Sklepu.
 10. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

§11 Składanie, realizacja i dostarczanie Zamówień

 1. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Klient składa Zamówienie poprzez:
  • wybór jednej lub kilku pozycji Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym przez kliknięcie dostępnej opcji np. „Dodaj do koszyka” „Zamów” „Zapisz się” „Kupuję” etc., przejście do okna Koszyk, a następnie kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”, który kieruje do formularza zamówienia,
  • prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, którego wzór został zamieszczony w Sklepie Internetowym,
  • wysłanie formularza Zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu Internetowego przez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” oraz zaakceptowaniu wszystkich okienek, opisanych w ust. 8 niniejszego paragrafu,
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu Zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Klienta.
 6. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wiadomość email.
 7. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności proponując inny termin realizacji Zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji Zamówienia, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.
 8. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzu Zamówienia koniecznych danych oraz akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję Regulamin zakupów oraz Politykę Prywatności”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 9. Wyrażenie zgody na realizację Zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 11. Klient może zaznaczyć checkbox, ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wysyłania mu Newslettera przez Sprzedawcę (jeśli taka opcja jest dostępna), co wiąże się z zawarciem przez strony umowy na dostarczanie treści cyfrowej (newslettera), zgodnie z §7 ust. 2-4 niniejszego Regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 12. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Treści cyfrowej, konieczne jest złożenie oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wyrażeniu zgody na natychmiastowe wykonanie umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, która nie jest zapisana na nośniku materialnym i rezygnacja z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy (tj. z chwilą otrzymania przez Klienta Treści cyfrowej lub dostępu do niej), o ile wolą Klienta jest otrzymanie Treści cyfrowej niezwłocznie po jej zakupie.  
 13. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Usługi online, której rozpoczęcie świadczenia planowane jest przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy, konieczne jest złożenie oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wyrażeniu zgody na natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie Usługi online i rezygnacja z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego jej wykonania (np. z chwilą otrzymania linku do transmisji live, grupy, dostępu do Usługi online, zakończeniem Usługi online i in.), o ile wolą Klienta jest świadczenie Usługi online przez Sprzedawcę na jego rzecz niezwłocznie po jej zakupie. 
 14. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 15. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów i informacji dotyczących Zamówienia.
 16. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, wysyłana jest automatyczna wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie/załadowanie zakupionego Produktu Cyfrowego lub instrukcja dostępu do niego w Koncie.
 17. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 18. Dostarczenie Produktu (realizacja Zamówienia) będzie przebiegało w następujący sposób:
  • po opłaceniu Zamówienia (zarówno jednorazowo, jak i w ramach płatności ratalnej) adres www do pobrania Produktu zostanie przesłany na adres email Klienta niezwłocznie od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
  • Jeżeli charakterystyka i opis Produktu lub Usługi online tak stanowi – dostęp do Produktu lub Usługi online może zostać przyznany w Koncie Użytkownika niezwłocznie od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności lub w terminie podanym w opisie Produktu, co zostanie potwierdzone w wiadomości mailowej przesłanej po opłaceniu Zamówienia przez Klienta.
  • Przy wyborze niektórych opcji płatności jak np.: „Raty” lub „Przelew on – line” do dostawy należy doliczyć czas niezbędny dla zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego (zwykle 1-2 dni robocze).
 19. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 20. W przypadku zakupu Produktu, który nie jest materiałem cyfrowym lub wymaga ustalenia terminów jego dostarczenia lub stanowi indywidualną Usługę online (np. zakup konsultacji indywidualnych online lub indywidualnego szkolenia bądź usługi kosmogram lub in.), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dokonania zakupu, na dane kontaktowe podane w trakcie składania Zamówienia w celu ustalenia szczegółów i terminu odbioru Produktu lub wykonania danej Usługi (przeprowadzenia konsultacji, szkolenia, kosmogramu itp.).
 21. Dodatkowe warunki Sprzedaży lub świadczenia Usług, są uregulowane każdorazowo w opisie Usługi Cyfrowej, Produktu lub Produktu Cyfrowego dostępnego w Sklepie.

§12 Ceny produktów i formy płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto, to jest zawierają VAT (podatek od towarów i usług) zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów i Produktów Cyfrowych, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 3. Za złożone Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta, za pośrednictwem platformy płatniczej:
  • TPay.com (Krajowy Integrator Płatności S.A. Pl. Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań, KRS 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437 – poprzez dokonanie płatności kartą, płatności ratalnych, przelewu online, BLIK;
  • PayPal (PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg) – poprzez płatność elektroniczną za pośrednictwem konta w PayPal,
  • Autopay S.A. – ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot KRS: 0000320590, NIP: 5851351185, REGON: 191781561 – podmiot świadczący obsługę płatności online w zakresie płatności kartami i płatności odnawialnych (subskrypcyjnych),
  • Innej platformy płatniczej dostępnej w procesie składania Zamówienia.
 4. Klient zostaje przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez dostawcę platformy płatniczej, gdzie wybiera sposób płatności i dokonuje płatności za wybrany Produkt, zgodnie z instrukcją dostawcy usług płatniczych. Klient może też zapłacić kartą płatniczą, jeśli taka opcja jest dostępna. Operatorem kart płatniczych jest podmiot wskazany w ustępie 15a powyżej.
 5. Wszelkie Płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami dostawców usług płatniczych oraz przepisami prawa, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu Płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają̨ zrealizowanie Płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Sprzedawcy lub dostawcy usług płatniczych.
 7. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu płatniczego. Dostęp do Produktu zostanie przydzielony po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy,
  • za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal,
  • przez skorzystanie z kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro,
  • poprzez płatność ratalną – cena za Produkt zostaje rozłożona na wybraną przez Klienta ilość rat, płatnych zgodnie z warunkami przedstawionymi w opisie Produktu (zazwyczaj jest to dzień miesiąca tożsamy z dniem płatności pierwszej raty) oraz zgodnie z §13 Regulaminu. Opłata może być pobierana automatycznie każdego miesiąca z karty, jeśli Klient  wybierze taką opcję płatności albo Klient zobowiązuje się samodzielnie przez dany okres opłacać miesięcznie ustaloną kwotę – za pośrednictwem wygenerowanego linku lub Konta. Informacja o terminie płatności raty widnieje również w Koncie, jak również jej opłacenie jest możliwe za pośrednictwem Konta.
 8. W przypadku płatności ratalnej istnieją dwie możliwości:
  • ZAMAWIAM I PŁACĘ KARTĄ – uruchomienie płatności miesięcznej kartą i wówczas karta  Klienta będzie obciążana automatycznie, w terminie i na kwotę odpowiadającą wysokości danej raty. Klient ma możliwość wstrzymania automatycznego pobierania środków, jednakże w dalszym ciągu Klient będzie zobowiązany do zapłaty pozostałych rat.
  • ZAMAWIAM I PŁACĘ PRZELEWEM ONLINE – w takim przypadku płatności za przyszłe raty będą wymagały ręcznego działania Klienta i Klient jest zobowiązany do uregulowania płatności w terminie.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące zasad płatności i dostępu do danego Produktu znajdują się w opisie każdego Produktu a w przypadku mentoringu 1:1 lub grupowego oraz mastermind – warunki płatności znajdują się również w umowie zawartej między usługodawcą a Klientem.
 10. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów lub kodów zniżkowych. Zniżka zostanie doliczona do koszyka.
 11. Na każdy sprzedany Produkt, Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę.
 12. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, dokumentów rozliczeniowych.
 13. W przypadku Zamówień realizowanych drogą elektroniczną, koszty dostawy wynoszą 0 zł.

§13 Płatności ratalne

 1. Za niektóre Produkty, Klient może dokonać zapłaty w drodze periodycznych płatności ratalnych. Warunki płatności ratalnej określone są w ofercie lub opisie Produktu umieszczonym w Serwisie a w przypadku mentoringu 1:1 lub grupowego oraz mastermind – warunki płatności ratalnej znajdują się również w umowie zawartej między Usługodawcą a Klientem.
 2. Termin płatności rat zazwyczaj stanowi dzień tożsamy z dniem płatności pierwszej raty (zakupu Produktu), chyba, że z opisu Produktu lub umowy wynikają inne ustalenia.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności ratalnej Klient będzie zobowiązany do dokonywania płatności w określonym terminie i na warunkach wynikających z opisu danego Produktu lub zawartej umowy.
 4. Cena Produktu jest opłatą za całość Produktu. Sprzedaż nie może być podzielona na części, segmenty, części kursu ani poszczególne kursy lub moduły. Klient otrzymuje dostęp do zakupionych Produktów jako całości, za pośrednictwem Konta, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, zatem w przypadku płatności ratalnej obowiązek zapłaty całej ceny nie ustaje:
  • w przypadku zaprzestania korzystania z Produktu przez Klienta z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy,
  • w przypadku ukończenia szkolenia, kursu, indywidualnych konsultacji lub innych zakupionych w ramach płatności ratalnej Produktów, Usług online, przed dokonaniem całkowitej spłaty ustalonych rat.
 5. Produkty sprzedawane w Sklepie nie mają charakteru subskrypcji (jedynie Klub Soczysty Biznes ma charakter subskrypcyjny). W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca informuje, że Roczny Pakiet „Królestwo” nie ma charakteru subskrypcji.
 6. Klient kupując Produkt w opcji zapłaty w ratach, nie może anulować obowiązku zapłaty pozostałych rat.
 7. W przypadku wyboru płatności ratalnej, jeżeli Klient nie dokona płatności w ustalonym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do Produktu do czasu uregulowania należności. W takim wypadku Klient zobowiązany jest niezwłocznie uiścić ratę̨. Brak realizacji zapłaty reszty ceny lub którejkolwiek z rat nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Klienta.
 8. W przypadku wyboru płatności ratalnej poprzez automatyczne pobieranie miesięcznej kwoty z karty Klienta, jeżeli Sprzedawcy nie uda się zrealizować pobrania środków stanowiących opłacenie raty za Produkt lub Usługę z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do Produktu lub Usługi do czasu uregulowania należności oraz do naliczenia do wysokości raty odsetek za opóźnienie. W takim wypadku Klient zobowiązany jest niezwłocznie uiścić ratę za pomocą innej formy płatności. Brak realizacji zapłaty reszty ceny lub którejkolwiek z rat nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Użytkownika.
 9. W przypadku ukończenia Usług online lub innych Produktów zakupionych w ramach płatności ratalnych, przed dokonaniem całkowitej spłaty ustalonych rat, Klient jest zobowiązany do zapłaty pozostałych kwot raty.
 10. W przypadku zakupu Produktu, które uprawniają Klienta do dostępu w promocyjnych cenach do udziału we wszystkich przyszłych kursach i/lub dostępu do wszystkich Produktów Cyfrowych (np. Pakiet „Królestwo”), zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 11. W przypadku uchybienia płatnościom lub odmowie spłaty zaległych rat za Produkt upoważniający do dostępu w promocyjnych i obniżonych cenach lub bez limitu, do wszystkich przyszłych kursów i/lub dostępu do wszystkich Produktów (np. Pakiet „Królestwo”), Sprzedawca będzie uprawniony do domagania się zapłaty pełnej ceny za wszystkie Produkty, do których Klient miał dostęp w ramach promocyjnych warunków.
 12. W przypadku uchybienia płatnościom Sprzedawca będzie dochodził zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, jak również jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania windykacyjnego i sądowego.

§14 Korzystanie z Treści cyfrowych

 1. Treści cyfrowe stanowią treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Treści cyfrowych wystarczające jest spełnienie wymagań zawartych w §10 „Wymagania techniczne” niniejszego Regulaminu.
 3. Treści cyfrowe uważa się za dostarczone w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi.
 1. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupioną Treść cyfrową proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem namaste@akademiashakti.pl
 2. Jeśli charakter Treści cyfrowej tego wymaga Klient otrzymuje ją w wersji pdf lub edytowalnej z możliwością dostosowania do własnych potrzeb osobistych.
 3. Klient może korzystać z zakupionych Treści Cyfrowych wyłącznie na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w ramach platformy szkoleniowej udostępnionej w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią̨ utworu.
 4. Klient nie ma prawa do powielania, rozpowszechniania, kopiowania Treści Cyfrowej (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Treści Cyfrowej lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń́ lub oznaczeń́). Niedozwolone jest również̇ dystrybuowanie Treści cyfrowej, udostępnianie, rozpowszechnianie lub odtwarzanie publiczne.
 5. Klient jest zobowiązany do ochrony zakupionych Treści Cyfrowych przed dostępem i korzystaniem z nich przez osoby nieuprawnione lub osoby trzecie w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta, z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.
 6. Sprzedawca nie wyraża zgody na nagrywanie, utrwalanie i rozpowszechnianie w formie wideo lub w formie nagrania dźwięku prowadzonych przez Sprzedawcę kursów, świadczonych Usług lub wszelkich innych Produktów udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu lub Konta.

§15 Zasady korzystania i członkostwa w grupie w mediach społecznościowych
lub w komunikatorze, utworzonej przez Sprzedawcę

 1. Klient może korzystać z dostarczonych treści lub dostępu do grupy w koncie społecznościowym lub komunikatorze, utworzonej przez Sprzedawcę wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji grupy w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca nie wyraża zgody na nagrywanie, utrwalanie i rozpowszechnianie w formie wideo lub w formie nagrania dźwięku prowadzonych przez Sprzedawcę kursów, świadczonych Usług Cyfrowych lub wszelkich innych Produktów udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem grupy w mediach społecznościowych lub w komunikatorze.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Klient poniósł w związku z zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu.
 4. Klient zobowiązany jest korzystać z dostępu do utworzonej przez Sprzedawcę grupy w mediach społecznościowych lub komunikatora w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem, regulaminem serwisu lub komunikatora, w którym grupa została utworzona i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z utworzonej przez Sprzedawcę grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze w sposób niezakłócający korzystanie z grupy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie grupy,
  • nie udostępniać danych dostępowych do grupy w mediach społecznościowych lub komunikatora jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać, nie udostępniać jakichkolwiek treści, materiałów, danych osobowych, postów, komentarzy innych członków grupy lub jakichkolwiek innych treści, do których Klient uzyskał dostęp w ramach zakupionego Produktu i dostępu do grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze utworzonej przez Sprzedawcę,
  • nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 5. Wszelkie podane przez Klienta dane podczas korzystania z usług Sprzedawcy lub utworzonej przez niego grupy w mediach społecznościowych lub w komunikatorze muszą być zgodne z prawdą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą.
 6. W razie korzystania z grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze w sposób sprzeczny z niniejszym §14 Sprzedawca zachowuje prawo do usunięcia Klienta z grupy bez możliwości domagania się zwrotu środków pieniężnych za zakup Produktu.

§16 Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem §17 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Z zastrzeżeniem §17 Regulaminu, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta w terminie 14 dni od zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowych lub świadczenie Usługi online może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, chyba że została przez Konsumenta wyrażona zgoda na dostarczenie Treści cyfrowych lub wykonanie Usług online przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co wiąże się z rezygnacją z tego prawa przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.
 1. Do zachowania terminu wystarczy poinformowanie Sprzedawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres firmy lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na mail namaste@akademiashakti.pl), przed upływem terminu do odstąpienia.
 2. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W przypadku umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi online Konsument może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej lub Usługi online niezwłocznie po wezwaniu go przez Klienta lub w uzgodnionym terminie. 
 6. Klient może odstąpić od umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi online bez wzywania do dostarczenia Treści lub Usługi online, jeżeli:
  1. Sprzedawca oświadczył, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy ich, lub
  2. Klient i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi online miała dla Klienta istotne znaczenie.  
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§17 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie Usług online, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę online za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
 2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, aby wykonywanie Usługi online rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem określonej ceny Usługi online oraz wartości Treści cyfrowych dostarczonych w jej wykonywaniu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi również w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które jest on jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli łącznie:
  • Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,
  • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia (dostarczenia mu Treści cyfrowych) przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta przyjął to do wiadomości,
  • Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie udzielonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta zgody na dostarczenie Treści Cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku zamówienia Treści Cyfrowej lub Usługi online, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który w okolicznościach wskazanych §17 powyżej, pobierze plik lub zaloguje się do Konta, na którym Treści cyfrowe zostały udostępnione lub skorzysta albo zacznie korzystać z Usługi online przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Zamówienia, traci prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 7. W momencie dokonania zakupu Produktu Cyfrowego, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na natychmiastowe wykonanie umowy o dostarczanie Produktu Cyfrowego, który nie jest zapisany na nośniku materialnym i rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy (tj. z chwilą otrzymania przez Klienta Produktu Cyfrowego).  

§18 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Sprzedawca, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tzw. RODO), a także zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności Sprzedawcy, dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 3. Klient podaje przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe do przetwarzania przez Administratora w celu realizacji złożonego Zamówienia. Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, a także skorzystania z pozostałych uprawnień wynikających z Polityki prywatności.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Polityka Prywatności”.
 5. Szczegółowe zasady zbierania plików cookies za pośrednictwem Sklepu, zostały opisane w Polityce Cookies, która znajduje się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka Cookies”.

§19 Odpowiedzialność

 1. Świadczenie usług przez Sprzedawcę dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Kliencie. Sprzedawca nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Klienta, w szczególności Usługodawca nie posiada danych dotyczących stanu zdrowia Klienta, zaleceń lekarskich, schorzeń lub urazów Klienta.
 2. Wszystkie materiały dostarczane przez Sprzedawcę w ramach usług są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych lub edukacyjnych, a nie w celu leczenia jakichkolwiek stanów lub chorób. Portal nie jest źródłem wiedzy medycznej. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby gruntownie wyjaśnić zagadnienia przedstawione w produktach, pomimo to nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości, które mogą wyniknąć.
 3. Rekomendujemy konsultacje z lekarzem w sprawie możliwości zastosowania treści przedstawionego w materiałach, opinii lub zaleceń dotyczących objawów lub stanu zdrowia Klienta. Instrukcje i porady przedstawione na stronie nie zastępują porad medycznych i nie są substytutem doradztwa medycznego. Informacje te należy wykorzystywać w połączeniu z wskazówkami i opieką lekarza. Zachęcamy do rozważnego podejmowania wszelkich decyzji dotyczących zdrowia.
 4. Wyniki i przychody demonstrowane na kursach i szkoleniach oraz w opisach Produktów przygotowanych przez Sprzedawcę są̨ aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów. Sukces kursów i szkoleń́ w Sklepie, referencje i inne przykłady to wyjątkowe rezultaty i nie są gwarancją, że każdy Klient osiągnie te same wyniki. Indywidualne rezultaty mogą̨ się różnić, a w szczególności zależą̨ one od indywidualnych zdolności, podejścia, sposobu i efektywności pracy, umiejętności i doświadczenia w biznesie, poziomu motywacji, staranności w stosowaniu kursów, gospodarki, normalnych i nieprzewidzianych czynnościach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz innych czynników.
 5. Dla osiągnięcia prawidłowych efektów zakładanych u Klienta przez Sprzedawcę koniecznym jest czynne korzystanie z Produktów, w tym w szczególności wykonywanie powierzonych zadań, w tym samodzielnych ćwiczeń, aktywne uczestnictwo w prowadzonych zajęciach, kursach, szkoleniach i samodzielna praca w sposób wskazywany przez Sprzedawcę.

§20 Prawa autorskie

 1. Sklep oraz wszelkie Produkty sprzedawane za jego pośrednictwem zawierają treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Zakazane jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniego zezwolenia, jakiejkolwiek treści zawartej w Sklepie, Produktach w szczególności tekstu, grafiki, znaków towarowych, logotypów, ikon, zdjęć, programów i in.
 2. Teksty i zdjęcia dostępne w Sklepie oraz Produkty, które Klient może kupić za pośrednictwem Sklepu (e-booki, materiały edukacyjne, kursy online) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 3. Dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy tekstów, zdjęć lub Produktów zakupionych przez Klienta, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. Zakup Produktu nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktu. Klient może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
 5. Klient jest zobowiązany do wykorzystywania treści Sklepu i zakupionych Produktów wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 6. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalna.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 8. Sprzedawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Sklepu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Serwisie treści reklamowych przysługują wyłącznie Sprzedawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Sprzedawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Klientów plików „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Sklepu.
 10. Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym co do zasady udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów, przy czym Sprzedawca może zastrzec termin usunięcia lub wygaśnięcia dostępu do Produktów lub Usług co zostanie wskazane w opisie danego Produktu.

§21 Reklamacje dotyczące Treści cyfrowych i Usług online

 1. W przypadku Zamówienia dotyczącego Treści cyfrowych lub Usługi online w Sklepie, Klient może zgłosić reklamację, w szczególności w przypadku, gdy:
  • zakupiony Produkt okaże się uszkodzony lub nie jest możliwe jego uruchomienie,
  • w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności za Produkt zostanie udostępniona Klientowi możliwość jego uruchomienia.
 2. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail namaste@akademiashakti.pl.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§22 Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt lub Usługę zgodne z umową.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta w razie braku zgodności Produktu, treści lub Usługi online lub Usługi cyfrowej z umową (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia Rozdziału 5a Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 4. W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. zmianami przepisów dotyczących rękojmi i odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, Sprzedawca informuje, że do umów zawartych przed tą datą stosuje się dotychczasowe przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi (to jest przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2023 r.).
 5. Jeżeli Klient stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Złożenie reklamacji na podstawie rękojmi jest możliwe na adres pocztowy (adres siedziby firmy) lub elektroniczny (mail: namaste@akademiashakti.pl).
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia, za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 8. Sprzedawca nie jest gwarantem produktów objętych gwarancją producenta. W przypadku udzielenia przez gwaranta (producenta) gwarancji, jej warunki są udostępnione przy danym produkcie.

§ 23 Promocje

 1. Sklep może organizować obniżki cen, przedsprzedaż, rabaty, gratisy lub podejmować inne działania promocyjne (dalej jako: „Promocje”). Za Promocje uważa się np.:
  • promocje produktowe – polegające na obniżce ceny lub niższą cenę w przedsprzedaży danego Produktu o określoną kwotę lub rabat procentowy, określony każdorazowo na stronie Produktu,
  • promocje wartościowe – polegające na obniżce ceny Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu Produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji, 
  • pakiety promocyjne – polegające na przyznaniu Klientowi rabatu kwotowego lub procentowego na dany pakiet (zestaw) kilku Produktów objętych Promocją. Promocja obejmuje Produkty wskazane w warunkach promocji.
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia.
 3. Po złożeniu Zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 4. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, odstąpienie przez Klienta od Umowy, zgodnie z §16 niniejszego Regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych Produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile warunki danej Promocji nie stanowią inaczej.
 6. W przypadku dokonywania Promocji wiążącej się z ogłoszeniem obniżki cen Produktów, Sprzedawca zawsze wskazuje przy promocyjnej cenie najniższą cenę stosowaną przez Sprzedawcę w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.
 7. Promocje, o których mowa powyżej, mogą̨ być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu Produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.
 8. Warunki danej Promocji mogą być również opisane w Sklepie przy opisie konkretnych Produktów nią objętych.

§24 Opinie o produktach w serwisie i ich weryfikacja

 1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu. 
 2. Opinie wystawiane są wyłącznie przez Klientów, którzy faktycznie nabywają Produkty lub Usługi Sprzedawcy.
 3. Opinie wystawiane i przesyłane są do Sprzedawcy poprzez:
  • Wiadomość mailową od Klienta, który dokonał recenzji zakupionego Produktu,
  • Zamieszczenie przez Klienta, który nabył Produkt lub Usługę od Sprzedawcy, komentarza na dedykowanej grupie Klientów Sprzedawcy lub w mediach społecznościowych Sprzedawcy,
  • Przesłanie wiadomości przez Klienta, który nabył Produkt lub Usługę od Sprzedawcy, za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 4. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie).
 5. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie.
 6. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 7. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
  • Opublikowanie opinii następuje po wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki, na podstawie sprawdzenia imienia, nazwiska, adresu mailowego, nicku w mediach społecznościowych i faktu zakupienia Produktu  lub Usługi oraz jego rodzaju.
  • W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu. 
 8. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane mailowo na adres: namaste@akademiashakti.pl
 9. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne.

§25 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
  http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

§26 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, Promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 1. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

data ostatniej aktualizacji: 10.04.2024 r. – zmiany w §6 ust. 7 Regulaminu spowodowane wprowadzeniem do oferty zniżki na Produkty dla uczestniczek Klubu Soczysty Biznes, na zasadach w nim opisanych.

Poprzednie wersje regulaminu:

– obowiązujący do 31.12.2022 r.

– obowiązujący do 24.08.2023 r.

– obowiązujący do 11.02.2024 r.

– obowiązujący do 9.04.2024 r.

– obowiązujący do 03.05.2024 r.